• Meghkumar ki Atmakatha Diwakar Chitrakatha

  • Yuvayogi Jambukumar Diwakar Chitrakatha

  • Rajkukmar Shrenik Diwakar Chitrakatha

  • Bhagvan Neminath Diwakar Chitrakatha

  • Trishna Ka Jal Diwakar Chitrakatha